Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik koşullarında hukuki danışmanlık.

İşçi ve işverenler için avukatlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar;

Otuz veya daha fazla kişiden fazla işçi çalışan işyerleri hakkında açılan işe iade davaları
Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacaklar gibi tüm işçilik alacakları için açılan davalar
İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları
Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca açılan hizmet tespiti ve prim tamamlatma davaları
İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları
Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları
Mobbing (psikolojik baskı) sebebiyle açılan iş sözleşmesinin feshi davaları

İş hukukunun özelliği gereği işveren ve işçilerin arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar önceden tespit edilip, tarafların dava açmadan anlaşmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tarafların sağlıklı bir şekilde iş ilişkisini yürütebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Genel olarak hukuki danışmanlık verilen konular;

İş akdinin uzlaşarak feshedilmesi ve sürecin yönetimi
Mobbing karşısında çalışanların hakları
İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminatların önceden hesaplanarak tarafların uzlaşmasına yönelik tüm çalışmalar
İş sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, işyeri veya işçi devri, ödünç ve süreli işçi, performans değerlendirmeleri, oryantasyon, iş analizi ve değerlendirmesi, grup şirketler ve holdingler için çalışma sisteminin düzenlenmesi gibi konular